Privacyverklaring Stichting Landmarkt Mesch

Stichting Limburgs Landmarkt Mesch verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Stichting Limburgs Landmarkt Mesch respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de aan ons verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de wettelijke eisen zoals voorzien in de EU-regelgeving vanaf 25 mei 2018.
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op het e-mailadres info@landmarktmesch.nl.

Verwerkingsdoeleinden

Stichting Limburgse Landmarkt Mesch verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en boekingen (o.a. klantenadministratie, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame), eventueel ter zake de behandeling van klachten en juridische diensten en voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Bij het aanvragen van een offerte en/of plaatsing van een reservering/boeking, zullen u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte verwerking van uw offerte aanvraag, boeking of reservering. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG).
a) toestemming
b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen

Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

Stichting Limburgse Landmarkt Mesch verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Datumgegevens
– Betalingsgegevens
De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van Stichting Limburgse Landmarkt Mesch. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst die u met Stichting Limburgse Landmarkt Mesch heeft afgesloten.

Delen met derden

Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden.
Stichting Limburgse Landmarkt Mesch behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Stichting Limburgse Landmarkt Mesch blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijn

Stichting Limburgse Landmarkt Mesch zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Stichting Limburgse Landmarkt Mesch houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Facebook (social media)

Op de website is een knop opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook. Deze knop wordt gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.
Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

Links naar andere websites

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel of om te reserveren. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van de externe links en de overeenkomsten die u rechtstreeks via die links afsluit. Bij het betreden van deze links leest u best het privacy beleid van de betrokken website door.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 EU-AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Tevens heeft de klant het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen en/of een e-mail te verzenden naar het e-mailadres info@landmarktmesch.nl en/of een brief te sturen aan Klokkestraat 15, 6245KL Mesch-Eijsden.

Klacht

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Beveiliging

Stichting Limburgse Landmarkt Mesch neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens verwerker

Stichting Limburgse Landmarkt Mesch
Klokkenstraat 15
6245KL Mesch-Eijsden